Vilkår og betingelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse generelle vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

Forbruger: den fysiske person, der ikke udøver et erhverv eller virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren

dag: en kalenderdag;

Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid

Holdbar databærer: enhver enhed, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at opbevare oplysninger, der er rettet personligt til ham på en måde, der gør disse oplysninger tilgængelige, og som muliggør fremtidig konsultation og konsultation af de lagrede oplysninger uden problemer

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for opsigelsesperioden

Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester eksternt til forbrugere

Fjernaftale: en aftale, hvori der inden for rammerne af et af iværksætteren organiseret system for fjernsalg af varer og/eller ydelser udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation frem til og med aftalens indgåelse .

Fjernkommunikationsteknologi: betyder, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbruger og iværksætter er i samme rum på samme tid.

Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 3 - Anvendelse

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkøbs- og bestillingsaftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.

Inden aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernaftalen indgås, blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og de vil blive tilsendt gratis hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren.

Hvis fjernaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit, og inden fjernaftalens indgåelse, kan teksten til disse almindelige vilkår stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den kan læses af forbrugeren nemt opbevares på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de sendes gratis elektronisk eller på anden måde efter anmodning fra forbrugeren.

Såfremt der ud over disse generelle betingelser også gælder specifikke produkt- eller servicevilkår, finder stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gunstigste bestemmelse ift. Hej M.

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse almindelige betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annulleres, forbliver aftalen og nærværende almindelige betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks efter gensidig samråd. ved en bestemmelse, der så vidt muligt svarer til den oprindelige bestemmelse.

Situationer, der ikke er angivet i disse generelle vilkår og betingelser, vil blive vurderet "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

Uklarheder i fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores generelle vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

Såfremt et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbuddet er uforpligtende. Iværksætteren er berettiget til at ændre eller tilpasse tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren mulighed for en god vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.

Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til kompensation eller opsigelse af aftalen.

Billeder af produkter er en sand gengivelse af de tilbudte produkter. Iværksætteren kan ikke garantere, at de afbildede farver nøjagtigt matcher de faktiske farver på produkterne.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet. Dette gælder især følgende:

Prisen, eksklusiv fortoldningsomkostninger og importmoms. Disse ekstra omkostninger er for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurervæsenet anvender de særlige regler for post- og kurertjenester med hensyn til import. Denne ordning gælder, hvis varerne importeres til EU-bestemmelseslandet, hvilket er tilfældet i dette tilfælde. Post- og/eller kurertjenesten opkræver momsen (med eller uden fortoldningsomkostninger) fra modtageren af ​​varerne;

eventuelle forsendelsesomkostninger;

den måde, hvorpå kontrakten indgås, og hvilke handlinger der kræves hertil;

om fortrydelsesretten gælder eller ej

den måde, hvorpå aftalen skal betales, leveres og udføres;

fristen for accept af tilbuddet, eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen

størrelsen af ​​taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at bruge teknologien til fjernkommunikation er beregnet på et andet grundlag end standardbasistaksten for den anvendte kommunikationsmetode;

om aftalen er arkiveret efter indgåelsen og i givet fald hvordan forbrugeren kan tage dette til efterretning;

den måde, hvorpå forbrugeren inden aftalens indgåelse kan kontrollere og om nødvendigt rette de oplysninger, han har givet i forbindelse med aftalen;

andre sprog end nederlandsk, på hvilke aftalen kan indgås;

de adfærdskodekser, som iværksætteren har underkastet sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og

minimumsvarigheden af ​​fjernsalgsaftalen i tilfælde af en langsigtet transaktion.

Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.

Artikel 5 - Aftalen

Uden at det berører bestemmelserne i stk. 4, indgås aftalen på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og overholdelse af de fastsatte betingelser.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af ​​accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren hæve aftalen.

Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

Iværksætteren kan - inden for juridiske rammer - selv orientere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der har betydning for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en ordre eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen.

Iværksætteren sender følgende information til forbrugeren sammen med produktet eller tjenesten, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer

adressen på den filial, hvor forbrugeren kan henvende sig med reklamationer
betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret eller i givet fald klare oplysning om, at han er undtaget fra fortrydelsesretten
oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
de oplysninger, der er omfattet af artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren før opfyldelsen af ​​kontrakten
kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er på ubestemt tid.
Ved en tidsbegrænset handel gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Hver kontrakt indgås på betingelse af, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved køb af varer har forbrugeren mulighed for at opsige aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Denne betænkningstid begynder dagen efter modtagelsen af ​​produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd af forbrugeren og meddelt iværksætteren.

I betænkningstiden skal forbrugeren håndtere varen og emballagen med omtanke. Han må kun udpakke eller anvende produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udnytter sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt medfølgende tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage til iværksætteren i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.

Hvis forbrugeren ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal han underrette iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelsen af ​​produktet. Forbrugeren skal meddele dette ved skriftlig meddelelse/mail. Efter at forbrugeren har tilkendegivet, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere varen inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, fx ved en forsendelseskvittering.

Hvis forbrugeren efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte perioder ikke har tilkendegivet, at han ønsker at udøve sin fortrydelsesret eller ikke har returneret varerne til iværksætteren, er købet et faktum.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholdes omkostningerne ved returnering af denne.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest inden for 14 dage efter fortrydelsen. Betingelsen for dette er, at produktet allerede er returneret af iværksætteren, eller at der kan fremlægges overbevisende bevis for den fuldstændige returnering.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Iværksætteren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter, der er nævnt i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten gælder kun, hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i hvert fald i tide inden aftalens indgåelse.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter

der er oprettet af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
som tydeligvis er personlige
som på grund af deres art ikke kan returneres
der fordærves eller ældes hurtigt
hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
til individuelle aviser og magasiner;
til lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
for hygiejneprodukter, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester

vedrørende indkvartering, transport, restaurant eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen;
vedrørende væddemål og lotterier.


Artikel 9 - Pris

I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode vil priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.

Uanset det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser med variable priser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på. Dette ansvar for udsving og det forhold, at eventuelle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.

Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser.

Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og

disse er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser, eller
forbrugeren har ret til at fortryde aftalen den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
I henhold til artikel 5, stk. 1, i omsætningsskatteloven af ​​1968 er leveringsstedet det land, hvor transporten begynder. I dette tilfælde sker denne levering uden for EU. Post- eller kurertjenesten vil derefter opkræve kunden importmoms eller told. Så der opkræves ikke moms af iværksætteren.

Alle priser tages med forbehold for trykfejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og trykfejl. I tilfælde af tryk- og trykfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere varen til den forkerte pris.

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse og/eller statslige bestemmelser. . Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.

En garanti stillet af iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren i henhold til aftalen.

Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal meddeles skriftligt til iværksætteren inden for 14 dage efter levering. Produkter skal returneres i original emballage og i ny stand.

Iværksætterens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for produkternes ultimative egnethed til forbrugerens individuelle brug, ej heller for nogen rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af ​​produkterne.

Garantien gælder ikke, hvis:

Forbrugeren har selv repareret og/eller justeret de leverede produkter eller har fået dem repareret/eller justeret af tredjemand;

de leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet behandlet skødesløst eller i strid med iværksætterens instruktioner og/eller instruktionerne på emballagen;

manglerne er helt eller delvist et resultat af regler, som det offentlige har pålagt eller vil fastsætte med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

Artikel 11 - Levering og udførelse

Iværksætteren vil udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

Under hensyntagen til, hvad der er anført i punkt 4 i disse almindelige betingelser, vil virksomheden eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringstid. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan opfyldes eller kun delvist kan opfyldes, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at hæve aftalen uden omkostninger og er berettiget til en eventuel erstatning.

I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit, refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, dog senest inden for 14 dage efter opløsning.

Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, vil iværksætteren gøre alt for at stille en erstatningsvare til rådighed. Senest ved levering vil det på en klar og forståelig måde fremgå, at en erstatningsvare vil blive leveret. For erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse afholdes af iværksætteren.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 - Varighed af transaktioner: varighed, annullering og forlængelse

Afslutning

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser under hensyntagen til de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på højst 1 måned.

Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser til enhver tid mod udløbet af den fastsatte varighed under hensyntagen til de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på mindst en måned.

Forbrugere kan annullere de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit

annullere til enhver tid og ikke være begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller for en bestemt periode;

i det mindste annullere på samme måde, som han afsluttede det;

opsige altid med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har sat til sig selv.

Udvidelse

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder el) eller ydelser, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

Uanset det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af aviser og blade, stiltiende forlænges med en bestemt periode på indtil 3 måneder, hvis forbrugeren opsiger den forlængede aftale pr. forlængelsesperiodens udløb kan opsiges med et varsel på højst en måned.

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel på højst 1 måned og et opsigelsesvarsel på højst tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end månedlige, levering af dag-, nyheds- og ugeaviser eller magasiner.

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af dag-, nyheds- og ugeaviser til introduktionsformål (prøve- eller introabonnement), videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb. .

Varighed

Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 13 -

Betaling Medmindre andet er aftalt , skal det skyldige beløb af forbrugeren betales senest 7 hverdage efter begyndelsen af ​​fortrydelsesfristen som nævnt i § 6, stk . I tilfælde af en aftale om levering af en ydelse starter denne periode efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen . Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette eventuelle unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er givet eller oplyst til iværksætteren . I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side, har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt forbrugeren på forhånd.

Artikel 14 -

Reklamationsprocedure Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren med en fuldstændig og klar beskrivelse inden for 7 dage efter, at forbrugeren har opdaget manglerne . Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen . Hvis en klage kræver en forudselig længere sagsbehandlingstid , svarer iværksætteren inden for 14 dage med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar . Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren . En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser , medmindre iværksætteren skriftligt tilkendegiver andet . Hvis en klage findes at være berettiget af iværksætteren , vil iværksætteren efter eget skøn erstatte eller reparere de leverede produkter gratis .

Artikel 15 -

Tvister
Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for, er udelukkende underlagt hollandsk lov . Også selvom forbrugeren bor i udlandet .

Indtast dit sporingsnummer nedenfor. Hvis dit sporingsnummer ikke virker, er du velkommen til at kontakte os på Info@areeko.com